Upozorňujeme, že žáci mají možnost se stravovat ve školní jídelně i o jarních prázdninách. Informace získáte na tel. čísle: 478618570.

V souvislosti s projektem kraje bude v pátek 24.2. 2017 zkráceno vyučování do 11:30 pro všechny třídy.

IV. třída – Ekologický projekt

 Ve čtvrtek 9. 2. 2017 nás ve třídě opět navštívila paní učitelka Ing. Pavelková, tentokrát

s „ALUMINÁTOREM“. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak  poznat hliník a do jakého kontejneru ho odevzdat. Vyplňovaly pracovní list a soutěžily mezi sebou. Každý žák byl ohodnocen a mohl získat odměnu.

Mgr. Magdalena Gajdošová

Fotky naleznete zde: IV.tř._Ekologický projekt

 

Vánoční sbírka pro pejsky

Dne 18.1. 2017 jsme úspěšně zakončili projekt: Vánoční sbírka pro pejsky. Tento projekt vznikl na jedné ze schůzek žákovského parlamentu. Celý měsíc prosinec nosili žáci i zaměstnanci školy pamlsky, hračky a krmivo pro pejsky. Odměnou nám bylo vědomí, že zpříjemníme dny osamělým pejskům, ale také milé setkání s panem Horským, vedoucím psího útulku, a jeho Ťapinkou.

Moc děkuji všem zúčastněným a budu se těšit na další spolupráci.

Mgr. Michala Kovaříková

Psí útulek děkuje:

Alice Pipotová, Nikola Daubnerová, Karolína Daubnerová, Radek Reisz, Jan Holub, Petr Jirka, Jana Bártová, Jindra Koman, Matyáš Huyer, Aneta Huyerová, Tomáš Philipi, Adéla Jandová, Daniel Škanta, Anna Brožková, Amálka Jenková, Ema Jančárková, Bára Kollerová, Kateřina Pospíšilová, Barbora Fruhaufová, Lucie Schlosserová, Adam Schlosser, Kuba Kůst, Eliška Kůstová, Sabina Josefová, Kristýna Josefová, Nikola Štrosnerová, Adama Kopecký, Jůlie Mášová a Láďa Rychecký  + MŠ

Fotky naleznete zde: psí útulek_ Litvínov

 

 „Rybaření“ v 1. třídě

 Prvňáčci se od září vzorně starají o své rybičky. Rybičky k  vánocům dokonce dostaly několik dárků. Před pár dny přinesl jeden z žáčků několik nových přírůstků. Žáčci se čas od času posadí před akvárium a kochají se :-).

 

Mgr. Michala Prokopová Kovaříková

Fotky naleznete zde: rybaření_ I. třída

 

 ČTENÁŘSKÁ DÍLNA -  II. třída

Naše třída využívá čtenářskou dílnu jako prostředek na podporu 
individualizace výuky a zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků a jejich motivace k četbě knih. Při čtenářské dílně je využíváno čtení s porozuměním, brainstorming,kritické myšlení, rozvoj slovní zásoby a schopnosti vyjadřování.
 Žáci si přinesli knihu dle vlastního výběru (většina knih byla vánočním 
dárkem). Práce s knihou probíhala v komunitním kruhu, kdy každý žák představil knihu, kterou si donesl a sdělil, proč by ji doporučil k četbě i svým spolužákům. Prostřednictvím čtenářské dílny žáci získávají vztah k četbě nejen jako k uměleckému prostředku, ale i k prostředku, jímž budou získávat informace po celý život. Učí se analyzovat obsah přečteného a komentovat jej. 

Mgr. Monika Králová  
Fotky naleznete zde: čtenářská dílna_ II.třída

 

 V pátek 27.1. 2017 proběhnou volby do Senátu ČR. Z tohoto důvodu je výuka zkrácena do 11:3O pro I. i II. stupeň základní školy. I provoz mateřské školky a školní družiny je zkrácen maximálně do 13 hod.

Děkujeme za pochopení

Vedení školy

Beseda na Úřadě práce Most

  Dne 16.1. navštívila 9. třída pracoviště Úřadu práce v Mostě, kde pro ně byla připravena informační beseda. Vycházející žáci se tak měli možnost lépe zorientovat  na trhu práce a dozvědět se , jaké možnosti budou, jakožto budoucí absolventi ZŠ, mít.

Paní Riegerová, která besedu vedla, jim nastínila, jaká je situace na trhu práce a po jakých pracovních pozicích je největší poptávka. Tu by měli vzít v úvahu, až se budou rozhodovat o výběru budoucí školy. Ve zkratce je seznámila s okolnostmi, které se týkají přijímacího řízení a podáním zápisového lístku.

Žáci se dozvěděli, že nejvíce nezaměstnaných je ( což je pochopitelné) lidí se základním vzděláním, v jakém případě a kdo má právo žádat příspěvek v nezaměstnanosti a pomocí grafů a interaktivních map se dozvěděli o počtu nezaměstnaných v okrese, v České republice a ve světě.

Co je zaujalo asi nejvíce, bylo srovnání nákladů na jednotlivé položky ( doprava, jídlo, elektronika , oblečení..) České republiky s ostatními zeměmi . Tady se přesvědčili a mnohdy je překvapilo, jak si v některých oblastech naše země stojí.

V závěru besedy absolvovali dva testy- jeden zaměřený na čtení s porozuměním a na pozornost, druhý se týkal jejich potencionální profesní orientace. Po sečtení odpovědí jim vyšlo, na jakou oblast by se měli zaměřit.

A jak bych besedu zhodnotila?  Určitě mnohým rozšířila obzory, dozvěděli se praktické i zajímavé informace, měli možnost diskutovat či se zeptat. Ne všichni bohužel této možnosti využili a ocenili ji. Díky některým hochům, konkrétně díky jejich nemístným poznámkám a upovídanosti si devátá třída

( a bohužel i celá škola ) uřízla na veřejnosti ostudu L. Snad si z toho vezmou dotyční ponaučení pro příště a konečně si uvědomí, že všechno má své hranice a oni že nejsou „středem vesmíru.“

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotkynaleznete zde: Úřad práce_Most

 

Sáňkování v rámci tělěsné výchovy

V úterý, dne 10.1., jsme v rámci odpolední výuky strávily hodinu tělesné výchovy na místním svahu ,,Zabiják". Přes počáteční ostych si bobování  děvčata nakonec velmi užila, však sama nejedna žákyně řekla, že to bylo super. :)

Mgr. Lenka Frantová

Fotky naleznete zde:  bobování

 

Vánoční dílny

Na škole se pořádaly dne 21.12.2016. Při jejich příležitosti si nejen žáci mohli vyrobit krásné vánoční dekorace, např. dřevěné vánoční stromky, vánoční přání či vánoční ozdoby. Účast byla hojná a každý zúčastněný si svůj výrobek odnesl domů :).

Fotky naleznete zde:  vánoční dílny_2016

 

 Vánoce u prvňáčků

 

V den vánoční besídky nás přišli navštívit šesťáci se svojí třídní učitelkou Mgr. Lenkou Frantovou. Zazpívali nám a my na oplátku zazpívali jim. Na závěr jsme si zazpívali všichni společně anglickou zimní píseň: Snowflake, popřáli si hezké svátky a rozloučili se.

Dále nás čekalo zpívání u stromečku, kde vystoupila mateřská škola a celý první stupeň. My jsme se předvedli s naším minikoncertíkem, ve kterém diváci mohli vidět taneček mrazíků, slyšet anglickou píseň Snowflake s pohybem, koledu s doprovodem na rytmický hudební nástroj a další.

Po návratu do třídy nás čekalo milé překvapení! Ježíšek nám nadělil plno dárečků. Dokonce nezapomněl ani na naše rybičky. Tak jsme se pustili do rozbalování a oslavování. Tančili jsme, zpívali, uzobávali cukroví a nechybělo ani „šampáňo“ ;-) Prostě jsme si to náramně užili.

Mgr. Michala Kovaříková Prokopová

Fotky naleznete zde:  Vánoce u prvňáčků

 

Vánoční těšení

 Projektu se zúčastnila celá škola. Na druhém stupni sice žákům chybí to nadšení a bezprostřednost dětí prvního stupně, které se s radostí hrnou do každé akce , ať je to tvoření, hraní či zpívání, ale na Vánoce se netěší o to méně, stejně jako učitelé. A i letos jsme se těšili…už od začátku prosince.

Nejen v tradičních vánočních dílnách si mohli žáci vyrobit dekoraci na Vánoce. Vánoční tvoření probíhalo i v hodinách výtvarné výchovy či pracovních činnostech. S vánoční tematikou se  žáci setkávali ve výuce i v jiných hodinách. . V hodinách českého jazyka a občanské výchovy to byly třeba vánoční tradice, o kterých si žáci vyhledávali informace na internetu, zpracovávali krátké referáty a diskutovali o nich, v hodinách slohu sestavovali objednávku vánočních dárků prostřednictvím emailu či si zkusili napsat dopis Ježiškovi se všemi náležitostmi slohového útvaru, svým blízkým pak vyrobili pohled s vánočním blahopřáním, kde si dávali pozor na pravopis, především velkých a malých písmen. V literatuře rozebírali prozaické i básnické texty s tematikou Vánoc, povídali si o slavení vánočních svátků v jednotlivých rodinách a srovnávali zvyky české se zvyky cizích zemí. Prostřednictvím zfilmovaného Nového zákona se povrchně seznámili s obsahem části Bible a s postavou Ježíše a zamýšleli se nad křesťanským pojetím Vánoc.

Dne 22.12.2016 v prostorách školy pak těšení školáků na Vánoce vyvrcholilo. Nejdříve se každý ročník sešel ve své  třídě. Zde si žáci se svým třídním učitelem sedli kolem vánočního stromečku, pojedli cukroví, popili colu či čaj , popovídali, shlédli film či si poslechli oblíbené písničky.

Poté se celý druhý stupeň sešel na chodbě, aby společně oslavil příchod Vánoc. Každá třída předstoupila před ty ostatní s krátkým programem, který si připravila předem. Téma bylo pro všechny stejné ( Vánoce), ale každá třída se ho zhostila po svém.

Devátá třída ve svém krátkém divadelním vystoupení připomněla ostatním vánoční tradice. Všichni se pobavili pohledem na dvojici líbající se pod pověšeným jmelím, po celodenním půstu byli  odměněni pohledem na zlaté prasátko, které se před večeří zjevilo v celé své kráse, po rozkrojení jablka se objevila krásná hvězdička, uprostřed chodby v tu chvíli nechyběla slavnostně prostřená tabule s prostíráním a klasickým řízkem s bramborovým salátem a kaprem, dívky si hodily pantoflí a zjistily, že letos ještě zůstanou doma, u svých rodičů.  Zapojili se i někteří žáci z jiných tříd, kteří chtěli nahlédnout do budoucnosti a vyzkoušet si pouštění skořápek se svíčkou po vodě.

Sedmá třída si připravila taneční vystoupení , šesťáci zazpívali koledu v angličtině a osmá třída, včetně paní učitelky třídní, zakončila vánoční besídku zpíváním vánočních koled. Další vystoupení kolegů a jejich tříd jsou k dispozici ke shlédnutí v podobě videa na facebook stránkách školy :).

Na závěr si některé koledy zazpívali všichni dohromady. Pak už jsme si jen popřáli šťastné a veselé…

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: IX.třída_pí.uč.Zajíčková

                                          VI.třída_pí.uč. Frantová

                                          VIII.třída_pí.uč. Sieberová

                                          VII.třída_pí.uč. Vetýšková

 

Národní technické muzeum

V úterý 6.12.2016 uspořádaly SD a.s. pro naši školu další z naučných výjezdů, tentokrát do Národního technického muzea.

Vybraní žáci vyjeli do Prahy, aby se seznámili s vývojem techniky v našem státě. Navštívili jsme expozici Člověk a čas, prohlédli jsme si hlavní část muzea, která obsahuje oddíly Auta, Motocykly, Letectví a Cyklistika, kde jsme viděli dopravní prostředky starší i novější. Po skupinách jsme prošli maketou dolu, kde jsme viděli různé způsoby dobývání uhlí, což mohli naši žáci porovnat se současností, která je obklopuje. Po prohlídce muzea jsme se naobědvali a někteří si nakoupili v obchodním centru Palladium. Potom jsme prošli Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, kde probíhaly Vánoční trhy. Podívali jsme se na Orloj, prohlédli jsme si památník M. J. Husa a místo, kde popravili 27 českých pánů. No a potom jsme už šli k autobusu a po 18.hod jsme byli doma. Myslím, že zájezd byl úspěšný a žákům se líbil. Chválím je za chování po celou dobu akce.

Kratochvíl, ŘŠ

Fotky naleznete zde: návštěva Technického muzea

 

Ćertovský den

V. třída

5.12. jsme si v 5.třídě uspořádali "ČERTOVSKÝ DEN". Naši čerti byli strašně strašidelní a neměli s hříšníky slitování. Dostali jsme také pekelný pozdrav od našich marůdků, kteří litovali (stejně jako my ve třídě), že nemohou být 
s námi. Každý z čertů měl své jméno a dokázal o sobě říct, jakou pekelnou prácičkou je v pekle pověřen.
Když k nám ale na závěr dne dorazil Mikuláš s andělem a dvěma čertovskými kolegy, všichni čerti z naší třídy rychle zkrotli, přednesli poslušně básničku a byli rádi za balíček od Mikuláše:-). 

Mgr. Jitka Švejdová
Fotky naleznete zde: čertovský den

 

Předvánoční turnaj ve stolním fotbálku

 II. třída 
Žáci druhé třídy si uspořádali v rámci zájmového kroužku Předvánoční turnaj ve stolním fotbálku.Všichni hráči hru velmi prožívali.
Kdopak se asi stal vítězem … ?

 

Mikulášská nadílka

II. třída

V pondělí 5. prosince naši třídu navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Čertíci řádili  jak se patří a žáky pěkně vystrašili. Ti měli připravené  básničky, které s náležitým přednesem věnovali Mikuláši, čertíkům  i andělovi. Každý žák byl po zásluze odměněn bohatou nadílkou. A asi ani moc nezlobili, protože čerti nikoho neodnesli.                                       

Děkujeme deváté pekelné třídě !
Fotky naleznete zde:  Mikulášská nadílka                       

 

Mikulášská nadílka

 

Školou chodil Mikuláš…

 

I letos, stejně jako každým rokem, byl 5. prosinec v režii 9. třídy, která se svého úkolu zhostila zodpovědně. Nejen, že si žáci sami obstarali kostýmy, ale na funkci Mikuláše, čerta a anděla dokonce proběhlo výběrové řízení, ve kterém si žáci sami demokraticky zvolili vhodné kandidáty.

5. prosince v ranních hodinách přišla jejich chvíle. Show začala. Mikuláš se čtyřmi čerty a jedním andělem ( který měl co dělat, aby se u čertů přimluvil za ty největší hříšníky, kterým hrozilo peklo) zahájili svou pouť školou.

 Ve školce se prvotní zděšení  ( některé děti se neubránily slzičkám, některé hledaly úkryt pod stolem)  po mírné domluvě čertů a anděla brzy změnilo v poklidnou vánoční atmosféru s koledou a krátkým vystoupením předškoláčků, za které byli ( i ti největší zlobilové ) odměněni sladkým balíčkem.

 V podobném duchu nadílka probíhala i na 1. stupni . Každá třída měla připraveno krátké vystoupení, které potěšilo Mikuláše s andělem a kterým se snažila uplatit čerty. Většina z nich už na ně sice nevěří, no ale co kdyby… V některých třídách museli čerti přitvrdit a s dětmi se rozhodně nemazlili. S listinou hříchů jako důkazem nastoupili na ty největší hříšníky, kteří propadli peklu a skončili u čertů v pytli…Nakonec to ale dobře dopadlo, přimluvil se anděl i někteří spolužáci zlobilů. Ti pak slíbili, že se budou snažit se polepšit…. No uvidíme napřesrok- Mikuláši, čerti, anděli!

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: mikulášská nadílka 2016

 

Návštěva hasičského sboru II. třída

V neděli 20.11. 2016 jsme se vydali na návštěvu hasičského sboru v 
Litvínově, kde jsme si poslechli, co obnáší profese hasiče. Moc se nám líbilo, že jsme si mohli sednout do hasičského auta, prohlédnout si hasící hadice  a poslechnout sirénu.             
Také jsme si vyzkoušeli pár cviků v posilovně a jak těžké je hasičské oblečení. Nemohli jsme ani vynechat skluz na tyči. Na závěr jsme viděli opravdový hasičský výjezd. Moc se nám tam všem líbilo.

Fotky naleznete zde: návštěva hasičského sboru

 

Plavecký výcvik II. a III. třída

(Mgr. Monika Králová a Mgr. Iva Boušková)

Žáci druhé a třetí třídy v rámci tělesné výchovy úspěšně ukončili plavecký výcvik v krytém bazénu v Mostě. Každý žák obdržel „mokré vysvědčení“ a na závěr si mohli užít hry v bazénu s veškerými 
plaveckými pomůckami. Druháci i třeťáci se na hodiny plavání moc těšili a bude se jim stýskat. 

Fotky naleznete zde: závěrečné plavání

 

IV. třída - PROJEKT BAREVNÉ KONTEJNERY

 Dne 29. 11. 2016 nás ve třídě navštívila paní učitelka Ing. Pavelková se „ Směsíkem“.

Zajímavou formou žáky seznámila s druhy třídění odpadu. Děti během projektu odpovídaly na otázky a sbíraly žetony. Plnily různé úkoly ve skupinách a na konci projektu pro ně byla připravena odměna. Nové znalosti o třídění odpadu snad přispějí k lepšímu vztahu k životnímu prostředí a děti se budou snažit správně zařadit odpad do kontejnerů.

Fotky naleznete zde: barevné kontejnery

 

Divadelní představení: Starci na chmelu

Dne 21. 11. 2016 se 8. a 9. třída braňanské školy opět vypravila za kulturou…

Bylo by věru kulturní barbarství neznat titul legendárního filmu Starci na chmelu, který je prvním a vlastně asi i vůbec nejznámějším českým muzikálem. Film byl natočen režisérem Ladislavem Rychmanem v roce 1964 podle námětu a scénáře Vratislava Blažka (který byl i autorem písňových textů , které se brzy dostaly do podvědomí diváků a zlidověly.)

Navštívili jsme již několik povedených představení, kterým sloužil výborný film jako předloha. Nejinak je tomu i u muzikálu, který je navíc, jak se v poslední době ukazuje, fenoménem dnešní doby.  Existuje  řada divadelních adaptací tohoto muzikálu. Pod tou mosteckou jsou jako úpravci podepsáni Vlastimil Novák a Zbyněk Srba, který současně dílo režijně nastudoval a umožnil mosteckým hercům rozvinout jejich potenciál.

Fotky naleznete zde: Starci na chmelu

 

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník

 

Dne 12.10.2016 na naší škole proběhl celostátní Přírodovědný klokan. Na prvních třech místech se umístili Jan Fizek a Jakub Najman z 9. ročníku a Kateřina Svobodová z 8. ročníku.

Fotky naleznete zde: Přírodovědný klokan

 

III. třída

Mgr. Iva Boušková

... a tahkle si naše třída užila dlabání dýní.

Fotky naleznete zde: dlabání dýní

 

Sokrates- veletrh vzdělávání

 I letos, stejně jako každým rokem, navštívili žáci 8. a 9. tříd regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES  , který se konal ve Sportovní hale v Mostě ve dnech 6.- 7. 11. Letos proběhl již 15. ročník této prezentace středních škol, vyšších odborných škol a dalších vzdělávacích institucí.

Každá škola zde měla svůj stánek s prospekty a ukázkovým učebním materiálem, v každém stánku bylo několik studentů a pedagogů, kteří byli připraveni zodpovědět potencionálním studentům jejich dotazy.

 Žáci se seznámili s nabídkou středních i odborných škol v našem regionu, viděli praktické ukázky odborného výcviku žáků a studentů, prohlédli si učební pomůcky a mohli zde také shlédnout žáky z různých škol a ročníků „v akci“ , do které měli možnost se i sami zapojit. Někteří žáci si tak vyzkoušeli ošetření raněného, zúčastnili se chemického pokusu , zkusili si řídit robota či se na chvíli sami stali pokusnými králíky, když se nechali učesat či nalíčit studentkami učňovských oborů.

 Zvídaví žáci odcházeli z veletrhu plně informováni s konkrétní představou své budoucnosti, většina jich je ještě na vážkách, jaký obor si má zvolit, ale i ti, kteří zatím neměli žádnou představu, zde získali informace o tom, kolik škol a jakého zaměření ve svém okolí je,  a mohou začít přemýšlet a vybírat…

Mgr. Daniela Zajíčková

Fotky naleznete zde: Sokrates

 

PROJEKT BAREVNÉ KONTEJNERY V 5.TŘÍDĚ

Dne 1.11. si pro páťáky připravila paní Ing. Pavelková zajímavý projekt z environmentální výchovy s názvem Barevné kontejnery.

Žáci se formou hry, prezentace a vyprávění seznámili s druhy třídění odpadu. Na konci akce měli možnost si vyzkoušet své nově nabyté znalosti praktickou hrou na třídění odpadu a skupinovou prací s pracovním listem.Každá správná odpověď byla odměněna a my budeme doufat, že největší odměnou bude přispění jednotlivých žáků k lepšímu třídění odpadu v naší obci.

Fotky naleznete zde: barevné kontejnery

 

Žákovský parlament 2016-2017

Žákovský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd (2. - 9. třída). Každá třída má v parlamentu dva své zástupce, kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během schůzek budou projednávány nejrůznější problémy, které se týkají celé školy nebo jednotlivých tříd. Zástupci mají možnost vyslovit své požadavky a díky tomu se aktivně zapojit do chodu naší školy. Dále pak předají informace svým spolužákům.

 

UKÁZKOVÁ HODINA ČTENÍ A PSANÍ V PRVNÍ TŘÍDĚ

 

Mgr. Jitka Švejdová uspořádala dne 21. října pro rodiče letošních prvňáčků ukázkovou hodinu čtení a psaní.

Chtěli jsme představit rodičům, jak se s jejich dětmi ve škole pracuje, jak jsou při vyučování šikovné, co už všechno umí a především jsme chtěli rodiče blíže seznámit s výukou genetické metody, kterou na naší škole již pátým rokem vyučujeme čtení a psaní v první třídě.

Hodina se dětem povedla, měly se rodičům s čím pochlubit. Rodiče dorazili v hojném počtu a po ukázce byl ještě čas na dotazy a popovídání.

Fotky naleznete zde:  ukázková hodina

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY V 5.TŘÍDĚ

 

Naši páťáci pokračují v rámci zvyšování své čtenářské gramotnosti při výuce ve čtenářských dílnách, které se nám osvědčily i v minulém školním roce.

Při čtenářských dílnách využíváme metody kritického myšlení, které vedou žáky k tomu, aby diskutovali, zamýšleli se, formulovali a prezentovali své názory.

Naši páťáci jsou zkušenými čtenáři, kteří byli před pěti lety na naší škole prvními, kteří se v Braňanech učili číst a psát pomocí genetické metody.

Letos jsme si ke společnému čtení ve čtenářských dílnách vybrali knihu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, kterou napsal Ransom Riggs.

Díky podpoře svých rodičů si mohli všichni páťáci knihu koupit a s nadšením s ní v průběhu měsíce října a listopadu ve čtenářských dílnách pracovat.

Zdá se, že nadšení je skutečné, protože už padlo několik dotazů, zda budeme číst i další díly.

Fotky naleznete zde: čtenářská dílna

 

Strašidelná hodinka 

I. třída Mgr. Michala Kovaříková 

PANÍ UČITELKA Z PRVNÍ TŘÍDY POSBÍRALA RŮZNÁ STRAŠIDLA ( NOČNÍ, DENNÍ, HODNÁ I ZLÁ) A PŘIVEZLA JE DO ŠKOLY, ABY JE MOHLA UKÁZAT ŽÁKŮM PRVNÍHO STUPNĚ. KAŽDÉ STRAŠIDLO SE PŘEDSTAVILO A ŘEKLO O SOBĚ NĚKOLIK VĚT. STRAŠIDLA PŘEPADLA I PANA ŘEDITELE, KTERÝ JE ZA „ PŘEPADENÍ“ SLADCE ODMĚNIL. ALE I STRAŠIDLA SE MUSÍ UČIT, TAK SE VE FOTOGALERII MŮŽETE PODÍVAT, JAK STRAŠIDLA POČÍTALA A ČETLA. NA ZÁVĚR DNE SI STRAŠIDLA TROCHU ZATANCOVALA. POSUĎTE SAMI, JAK TO PŘI TANCI SLUŠELO TŘEBA HEJKALOVI A  BÍLÉ PANÍ. 

Fotky naleznete zde: strašidelná hodinka

 

 

Strašidelná II. třída

Dne 2.11. se v naší třídě objevila malá strašidýlka, duchové, kostlivci, čarodějové a jiné příšerky. Žáci ve svých děsivých kostýmech pod vedením Mgr. Moniky Králové hravou formou získávali nové vědomosti a poznatky. Tento den byl vyučován i nový předmět " Strašení" :).

Fotky naleznete zde: hodina strašení

 

Jednou náš kmen navštívil  indiánský náčelník Dlouhé Brko. Poseděli jsme společně u ohně, posílali jsme si signály a vyslechli indiánský příběh. Od té doby se stal náčelník naším dobrým kamarádem a čas od času nás navštíví. 

2.11. se u nás opět objevil. Přivítali jsme ho u našeho ohně a společně jsme vzpomínali na naše milované, kteří už nejsou mezi námi. Nezapomněli jsme ani na naše zvířecí mazlíčky: pejskové Deny, Beník, Daneček, Endynka a Mášenka, morčátko Zuzinka, králíček Kája, andulka Ferda, rybičky, kocourek Jonáš. Povídali jsme si o nich, „zapálili“ jsme za ně svíčky a vzpomněli na ně chvilkou ticha.

Dušičky

I.třída Mgr. Michala Kovaříková

(pozn. Text je napsán velkými písmeny, aby si ho také mohli přečíst prvňáčci.)

JEDNOU NÁŠ KMEN NAVŠTÍVIL INDIÁNSKÝ NÁČELNÍK DLOUHÉ BRKO. POSEDĚLI JSME SPOLEČNĚ U OHNĚ, POSÍLALI JSME SI SIGNÁLY A VYSLECHLI SI INDIÁNSKÝ PŘÍBĚH. OD TÉ DOBY SE STAL NÁČELNÍK DLOUHÉ BRKO NAŠÍM DOBRÝM KAMARÁDEM A ČAS OD ČASU NÁS NAVŠTÍVÍ.

2.11. SE U NÁS OPĚT OBJEVIL. PŘIVÍTALI JSME HO U NAŠEHO OHNĚ A SPOLEČNĚ JSME VZPOMÍNALI NA NAŠE MILOVÁNÉ, KTEŘÍ UŽ NEJSOU MEZI NÁMI. NEZAPOMNĚLI JSME ANI NA NAŠE ZVÍŘECÍ MAZLÍČKY: PEJSKOVÉ DENY, BENÍK, DANEČEK, ENDYNKA A MÁŠENKA, MORČÁTKO ZUZINKA, KRÁLÍČEK KÁJA, ANDULKA FERDA, RYBIČKY A KOCOUREK JONÁŠ. POVÍDALI JSME SI O NICH,  „ZAPÁLILI“ JSME ZA NĚ SVÍČKY A VZPOMNĚLI NA NĚ CHVILKOU TICHA.

Fotky naleznete zde:  dušičky

 

Halloween v Braňanech

 

2. listopadu 2016, na Památku zesnulých uspořádala naše škola Lampiónový průvod pro  masky. Průvod vycházel od školy a napočítali jsme v něm 141 osob. Někteří měli masky, někdo měl lampión a někdo byl oblečen civilně. Když jsme došli na náměstíčko, byly vyhodnoceny nejlepší masky, které obdržely diplom. A že byly opravdu hrůzostrašné se můžete přesvědčit na fotkách. Poté následovaly soutěže, které si pro malé děti připravili žáci druhého stupně. Po absolvování soutěží odcházeli účastníci na stezku odvahy, kde prokázali, že umí překonat svůj strach. Navzdory značné zimě to všichni zvládli v pohodě a už teď se těší na příští rok. Myslíme si, že tento Halloween byl zdařilý.   

Jeník Holub, ZŠ a MŠ Braňany

Fotky naleznete zde: lampiónový průvod pro masky

 

Halloween 2016

Fotky naleznete zde: Halloween

 

Veškeré fotodokumentace a akce nižšího stupně naleznete na webových stránkách v levém sloupečku. Jedná se o druhý odkaz uvedený pod názvem Základní škola. Odkazy s fotkami jsou umístěny v sekci Fotografie.

 

Kroužek deskových a logických her

Dnes jsme se sešli v plném počtu a seznamovali jsme se s pravidly dvou her: Kamionem po Evropě a Carcassonne.

Fotky naleznete zde: kroužek deskových a logických her

Dýňování

I. třída

Děkujeme Jeníkovi za dýni. Trochu jsme ji vyparádili :).

Fotky naleznete zde: dýňování

 

Zprávy z družební školy

Návšteva od severného pólu

Štiavnické Bane

V dňoch 12. - 14. septembra 2016 sme na našej základnej škole ZŠ s MŠ M. Hella, Štiavnické Bane privítali vzácnu návštevu spoza polárneho kruhu,  z nórskeho mestečka Vardø. Tam pôsobil aj rodák zo Štiavnických Baní Maximilián Hell, podľa ktorého dostala meno naša škola a ktorý v mestečku Vardø pozoroval druhý prechod Venuše popred slnečný disk. Touto expedíciou si Hell získal svetové vedecké uznanie presným výpočtom slnečnej paralaxy. My máme tú česť, že sme s mestečkom Vardø nadviazali úzku spoluprácu, ktorú sme spečatili podpísaním memoranda.

Zástupcovia mesta, základnej i strednej školy vo Vardø - starosta Robert Jensen, projektový manažér školy Leif Haughom i vyučujúci Filozofie a Nemeckého jazyka Gunnas Sørensen a tri študentky (Hedda, Oda, Iris) merali dlhú cestu, aby sa zúčastnili slávnostného otvorenia Prírodného (vtáčieho) parku - Aves v areáli školy, v rámci pokračovania projektu Modrá škola vo Vardø, i Náučného chodníka, súčasťou ktorého je aj zrekonštruovaná bašta Štiavnických Baní s expozíciou venovanou Maximiliánovi Hellovi - za pomoci nórskeho projektu.

V priestoroch školy nám zaujímavou prezentáciou priblížili život v meste, fungovanie nórskeho školstva i dopad klimatických zmien na prostredie, v ktorom žijeme. Starosta obce Vardø, Robert Jensen,na pamiatku vysadil v areáli školy vzácny strom ginko dvojlaločné.

Zora Červenáková

Fotky naleznete zde:   fota _ družební škola

 

Marienberg

Začátkem října jeli žáci do aquaparku v Marienbergu. Akci si řádně užili a všichni se v pořádku vrátili :).

Fotky naleznete zde: Marienberg_plavání

                                                                                             

 Dne 24.9. 2016 se konaly oslavy k 55. výročí založení školy. Součástí oslav byla i tzv. školní akademie, kde žáci předvedli svá vystoupení.

Fotogalerie z 55. výročí školy - ZDE