13.04.2021, Petr Šimon

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Ředitel mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Braňany (dále ZŠ a MŠ Braňany), stanovil následující Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/ 2022, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

1, Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v školském obvodu ZŠ a MŠ Braňany. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let k  předškolnímu vzdělávání. 

2, Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu ZŠ a MŠ Braňany, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

3, Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu ZŠ a MŠ Braňany, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2021) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2020/2021, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

4, Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií.

 

INFORMACE 

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na všechny občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle a na občany jiného státu, kteří na území České republiky pobývají déle již  90 dnů a déle (oprávněni k pobytu, čekající na oprávnění k pobytu, účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany, apod). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

  • Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)
  • při jídle jí samostatně lžící 
  • pije ze skleničky a hrnečku
  • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení 
  • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek) 
  • umí slovně vyjádřit své potřeby 
  • reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

OČKOVÁNÍ

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, to znamená, že:  DĚTI MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ JIŽ PROVEDENÉ OČKOVÁNÍ DLE ČESKÉHO OČKOVACÍHO KALENDÁŘE (VYJMA TĚCH, KTERÉ BUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU). 

POKUD DÍTĚ NEMÁ OČKOVÁNÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ, LÉKAŘ DÍTĚTE TUTO SKUTEČNOST UVEDE NA EVIDENČNÍM LISTU DÍTĚTE A DOPLNÍ DATUM, DO KTERÉHO BUDE DÍTĚ DOOČKOVÁNO.